அம்மை ஊசி போட்டால் புண் வருமா? | பி சி ஜி தடுப்பூசி தழும்பு | BCG vaccine Site reaction | தமிழ்

Today, just a few time ago a another good video entitled அம்மை ஊசி போட்டால் புண் வருமா? | பி சி ஜி தடுப்பூசி தழும்பு | BCG vaccine Site reaction | தமிழ் was posted by the Youtuber: Thamizh Doctor

As published in the video description by Thamizh Doctor: This video discusses about the normal reaction following BCG vaccine from the swelling to a scar.\n\n#bcg vaccine scar, #bcg vaccination scar, #bcg vaccine at birth, #bcg vaccine given at birth, #bcg vaccine site reaction, #care of child \nafter vaccine in tamil, #post vaccine care in tamil, #அம்மை ஊசி போட்டால் புண் வருமா, #bcg vaccine side effects, #bcg தடுப்பூசி தழும்பு, #bcg scar, #பி சி ஜி தடுப்பூசி தழும்பு\n\nஇ‌ந்த videoவில் BCG தடுப்பூசி போட்ட இடத்தில் நிகழும் மாற்றங்கள் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது \n\nTo view this video in English:\nhttps://youtu.be/gkq4BxW2oaA

Check Out the video :

We will continue to follow the channel and posting everything we discover

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *