இத்தாலி நகரத்தில் அடக்கம் செய்ய கூட இடமில்லை – BBC Report | Corona Virus | Italy

just a few moments ago a brand new video called இத்தாலி நகரத்தில் அடக்கம் செய்ய கூட இடமில்லை – BBC Report | Corona Virus | Italy was uploaded by the youtube channel: BBC News Tamil

As written in the page by BBC News Tamil: https://bbc.in/2OjLZeY …

Watch the video below:

We will keep following releated news and posting anything we discover

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *