កម្លាំងចិត្ត បេះដូងខ្មែរFunky 🇰🇭❤🕺[DJ Roth FKM] This isFamily Rose🥀🎶[Akon Rose]

a few moments ago a another amazing video called កម្លាំងចិត្ត បេះដូងខ្មែរFunky 🇰🇭❤🕺[DJ Roth FKM] This isFamily Rose🥀🎶[Akon Rose] was published by the youtube channel: Akon Rose

As written in the youtube description by Akon Rose: ► កម្លាំងចិត្ត បេះដូងខ្មែរFunky 🇰🇭❤🕺[DJ Roth FKM] This isFamily Rose🥀🎶👼🏻💘

❤️ 🔊 Tracklist🔊 ❤️️ #Laymashup#FKMTeam#ShievHeng
====== // ======
► Tittle : កម្លាំងចិត្ត បេះដូងខ្មែរ [DJ Roth FKM]
► Requester : Smey & Shiev Heng Family Rose🥀🎶
► Producer : DJ.Roth.FKM
► Featuring : Family Rose
► Graphic Design: Nha Mini🎞
► Link Audio : ✔ ________________________________________________________________
🌟❣️_Follow Us_❣️
Facebook : Ang Akon ________________________________________________________________

Note : Do not re-upload my video song 🎼⚠️❗️ Copyright: I don’t own the original song mix .For copyright issue please comment down, I’ll remove the video immediately on request. I’m really appreciated with your understanding.😬
© 2020 | Akon Rose Music For You ✔

Check Out the video below:

We will continue to follow releated news and posting everything we find

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *